Ποινικό Δίκαιο

Ο κλάδος του Ποινικού Δικαίου ρυθμίζει το νομικό πλαίσιο της αντιμετώπισης των εγκλημάτων. Η επέμβαση της Πολιτείας υπό τη μορφή επιβολής των οριζομένων κυρώσεων, οι προϋποθέσεις τέλεσης των εγκλημάτων, οι προβλεπόμενες κυρώσεις αλλά και η διαδικασία εφαρμογής του νομικού πλαισίου περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του Ποινικού Δικαίου .

Η εκπροσώπηση στην ανάκριση, η σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων, η παράσταση στο ακροατήριο, η παράσταση πολιτικής αγωγής αλλά και η υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ζωής με σκοπό τη σύννομη  διενέργεια  σχετικών με αυτή πράξεων  και συνακόλουθα την αποφυγή τέλεσης παρανόμων ενεργειών  προβλεπομένων είτε στο Ποινικό Κώδικα είτε σε ειδικούς ποινικούς νόμους αποτελούν βασικά πεδία της νομικής υποστήριξης των εντολέων μας. 

Με γνώμονα τη σχέση εμπιστοσύνης και τη μεθοδική προσέγγιση όλων των στοιχείων της κάθε υπόθεσης αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση σε  όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας αλλά και την συμβουλευτική υποστήριξη φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ   ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

● Χειρισμός ποινικών υποθέσεων  στην προδικασία  και στο ακροατήριο. Συμβουλευτική υποστήριξη και δικαστική εκπροσώπηση.  

● Παράσταση πολιτικής αγωγής. Υπηρεσίες μελέτης δικογραφίας και δικαστικής εκπροσώπησης.  

● Σύνταξη και κατάθεση  μηνύσεων.

● Σύνταξη  απολογητικών υπομνημάτων.   

● Ποινική  ευθύνη ιατρών-Πειθαρχικά αδικήματα.

● Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες  τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου όπως π.χ. εφέσεων.