Ναυτικό Δίκαιο

Η εταιρία μας παρέχει συμβουλές, βοήθεια και εκπροσώπηση σε ένδικους και εξωδικαστικούς τομείς της Ναυτιλίας και του Ναυτικού Δικαίου. Ενδεικτικώς αναλαμβάνουμε τη σύσταση και νομική υποστήριξη ναυτιλιακών εταιρειών, συγχωνεύσεις και αγοραπωλησίες ναυτιλιακών εταιριών, καταχωρήσεις/νηολόγηση πλοίων και σκαφών αναψυχής, σύνταξη ναυτιλιακών συμβάσεων, συνδρομή στην χρηματοδότηση πλοιοκτησίας, αγωγές για απώλεια και/ ή ζημία στο φορτίο, συγκρούσεις, διαφορές από συμβάσεις ναυπήγησης και επισκευής καθώς και ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης και φορολογικού δικαίου που άπτονται του ναυτιλιακού τομέα.