Νέος Κανονισμός παρέχει το πλαίσιο για την προστασία και διαχείριση της γης και των δασών στην ΕΕ

14/05/2018 - 20:55

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε σήμερα κανονισμό για τη θέσπιση πλαισίου για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF) στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030.

Αυτή η νομοθετική πράξη θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2030 μέσω της βελτιωμένης προστασίας και διαχείρισης της γης και των δασών σε ολόκληρη την Ένωση.

Ο νέος κανονισμός παρέχει το πλαίσιο με το οποίο διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές και οι απορροφήσεις από τον εν λόγω τομέα λαμβάνονται υπόψη.

Με τον τρόπο αυτόν, η ΕΕ θα μπορέσει να επιτύχει τον στόχο της στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων για μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030.

Οι νέοι κανόνες θα παρέχουν στα κράτη μέλη κίνητρα για τη χρήση γης με σεβασμό στο κλίμα, χωρίς να δημιουργούνται τυχόν νέοι περιορισμοί ή γραφειοκρατία.

Ο κανονισμός δεν ορίζει καμία υποχρέωση για ιδιωτικούς φορείς, αγρότες ή δασοπόνους.

Ιστορικό και επόμενα στάδια

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προέβη σε μία σαφή δέσμευση: όλοι οι τομείς, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης γης και της δασοπονίας, θα πρέπει να συμβάλουν στον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Ο κανονισμός για τη χρήση γης και τη δασοπονία ορίζει μία δεσμευτική υποχρέωση για κάθε κράτος μέλος και τους λογιστικούς κανόνες για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης. Καλύπτει τις εκπομπές CO2 από τη δασοπονία και τη γεωργία. Τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 και την απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΕ.

Οι τομείς της χρήσης γης και της δασοπονίας περιλαμβάνουν τη χρήση εδαφών, δέντρων, φυτών, βιομάζας και ξυλείας, που μπορούν να συμβάλουν με μοναδικό τρόπο σε μια ισχυρή πολιτική για το κλίμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο τομέας όχι μόνον εκπέμπει αέρια του θερμοκηπίου, αλλά μπορεί και να απορροφά CO₂ από την ατμόσφαιρα. Τα δάση της ΕΕ απορροφούν το ισοδύναμο του 10% περίπου όλων των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για τον κανονισμό LULUCF τον Ιούλιο του 2016. Κατόπιν λεπτομερών συζητήσεων μεταξύ υπουργών σε τρεις συνόδους του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, το Συμβούλιο κατέληξε σε γενική προσέγγιση στις 13 Οκτωβρίου 2017, και η Εσθονική Προεδρία ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λίγο αργότερα. Η διαδικασία αυτή κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία στις 14 Δεκεμβρίου 2017. Οι πρέσβεις στην ΕΕ ενέκριναν τη συμφωνία στις 20 Δεκεμβρίου 2017.

Μετά τη σημερινή επίσημη έκδοση της νομοθετικής πράξης, που αποτελεί το τελικό στάδιο της διαδικασίας, ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.